Algmene voorwaarden TofKadootje.nl

Tof Kadootje handelt uitsluitend volgens de onderstaande algemene voorwaarden.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1     –     Algemeen
Artikel 2     –     Aanbiedingen en bestellingen
Artikel 3     –     Prijzen
Artikel 4     –     Betaling
Artikel 5     –     Verzending en verpakking
Artikel 6     –     Producten
Artikel 7     –     Overmacht
Artikel 8     –     Klachten
Artikel 9     –     Aansprakelijkheid
Artikel 10   –     Herroeping
Artikel 11   –     Toepasselijk recht en geschillen

1.  Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door Tof Kadootje aan de afnemer en  alle overeenkomsten (op afstand) die tussen Tof Kadootje en de afnemer zijn gesloten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.
 3. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “producten” omvat dit, voor zover van toepassing, zowel alle door Tof Kadootje te leveren zaken als door Tof Kadootje te leveren diensten.

2. Aanbiedingen en bestellingen

 1. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Tof Kadootje streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten binden Tof Kadootje niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder

  1. de prijs;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  6. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  7. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tof Kadootje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 6. Mondelinge toezeggingen binden Tof Kadootje slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door Tof Kadootje zijn bevestigd.
 7. In het geval van een bestelling van € 50.- meer of in ieder ander geval waarin Tof Kadootje het nodig acht, kan Tof Kadootje telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Tof Kadootje behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 8. Tof Kadootje is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de producten, de verpakking, beschrijvingen en gebruiksaanwijzingen in geval van leveringsproblemen ten aanzien van grondstoffen, gewijzigde overheidsvoorschriften met betrekking tot grondstoffen of producten, of om de producten te verbeteren. Indien Tof Kadootje een wijziging aanbrengt in de producten zal zij de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

3. Prijzen

 1. Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4. Betaling

 1. De betaling dient plaats te vinden op één van de wijzen zoals weergegeven op de website, maar nooit later dan 14 dagen na levering van het product/de producten;
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Schiet de consument in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle door Tof Kadootje gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten conform de Regeling buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de consument.

5. Verzending en verpakking

 1. Alle producten zijn doorgaans direct leverbaar. Tof Kadootje probeert niet voorradige producten op onbestelbaar te zetten. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van gebruikelijke en gangbare verpakking van de te leveren producten in de prijs inbegrepen. De verpakking wordt door Tof Kadootje niet teruggenomen.
 3. Indien Tof Kadootje de verzending verzorgt zal zij een gangbare wijze van transport kiezen, dan wel voor eigen passend transport kiezen, gelet op de aard van de producten. Indien de consument de voorkeur geeft aan een afwijkende wijze van transport is Tof Kadootje niet aansprakelijk voor uit deze wijze van transport voortvloeiende vertraging of schade.

6. Producten

 1. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de op Tof Kadootje geplaatste producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tof Kadootje, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
 2. Tof Kadootje noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die de consument of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade als gevolg van het gebruik van de producten.

7. Overmacht

 1. Indien de nakoming van de verplichtingen van Tof Kadootje wordt verhinderd door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend (overmacht), is Tof Kadootje niet aansprakelijk en worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Tof Kadootje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als het ware een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van ziekte, personeelsgebrek, stakingen, weersomstandigheden, storing in de energievoorziening, gebrek aan grondstoffen of grondstoffen die niet (langer) geschikt of beschikbaar zijn, gebreken aan of beschadiging van apparatuur of machines, stagnatie bij toeleveranciers of vervoersproblemen. Deze omstandigheden zullen zowel voor Tof Kadootje als voor haar toeleveranciers overmacht opleveren.
 4. Tof Kadootje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Tof Kadootje haar verbintenis had moeten nakomen.

8. Klachten

 1. Bij de levering dient de consument de producten te controleren op zichtbare gebreken. Met name dient de consument te controleren of de juiste producten zijn geleverd en of de afgeleverde producten overeenstemmen met de geplaatste bestelling.
 2. Zichtbare tekortkomingen, dienen direct na levering doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk bij Tof Kadootje te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken, waaronder doch niet beperkt tot tekortkomingen in smaak dient de consument bij Tof Kadootje te melden binnen twee werkdagen na ontdekking, dan wel binnen twee werkdagen nadat de consument de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, vervanging of ontbinding, uit welke hoofde dan ook, vervalt 1 jaar na de levering.
 3. Tof Kadootje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die Tof Kadootje levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van Tof Kadootje en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.
 4. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld, onder vermelding van alle relevante gegevens.
 5. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de consument. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.
 6. Indien de klacht gegrond blijkt zal Tof Kadootje de desbetreffende producten vervangen dan wel indien mogelijk, herstellen.
 7. Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
 8. De consument is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Tof Kadootje.

9. Aansprakelijkheid

 1. Tof Kadootje is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar consument uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.
 2. Tof Kadootje is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten.
 3. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Tof Kadootje ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
 4. Tof Kadootje is nimmer aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie.

10. Herroeping

 1. Herroeping van door Tof Kadootje geleverde producten is uitgesloten, daar waar het producten betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen;
 2. Met betrekking tot door Tof Kadootje geleverde producten ten aanzien waarvan de consument wel een herroepingsrecht heeft geldt dat indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ten hoogste de kosten van (terug)zending voor zijn rekening komen. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tof Kadootje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Tof Kadootje gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de overeenkomst zijn zij verplicht te trachten tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het  arrondissement Gelderland.

Let op!

Zomervakantie

Jippie! Zomervakantie!

Ook wij gaan hier van genieten en zijn daarom niet bereikbaar van 28 juli tot en met 30 augustus.

U kunt uiteraard wel een bestelling plaatsen. Bestellingen zullen op volgorde van binnenkomst direct na de vakantie verwerkt worden.